Aikakauslehtien Päätoimittajat ry:n säännöt

Yleiset määräykset

1. § Yhdistyksen nimi on Aikakauslehtien päätoimittajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki.

2. § Yhdistyksen tarkoituksena on toimia aikakauslehtien johtavien toimittajien ammatillisten asioiden edistämiseksi, edistää jäsenten yhteydenpitoa valtiovaltaan ja talous- ja kulttuurielämän edustajiin sekä aikakauslehtien yleisen arvostuksen lisääminen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, keskustelu- ja kurssitilaisuuksia sekä antaa lausuntoja, tekee esityksiä ja harjoittaa julkaisutoimintaa ja edistää muillakin vastaavanlaisin tavoin jäsentensä yhteisiä ja yleisiä etuja. Yhdistys on puolueeton.

Yhdistyksen jäsenet

3. § Yhdistyksen jäseniksi voi johtokunta hyväksyä yleisaikakauslehden, erikoislehden tai asiakaslehden päätoimisen päätoimittajan tai toimituspäällikön tai edellä mainituissa tehtävissä erityisesti ansioituneen journalistin.

Jäseneksi hyväksymisestä on päätettävä johtokunnan kokouksessa yksimielisesti. Muussa tapauksessa asian ratkaisee johtokunnan esityksestä yhdistyksen kokous.

4. § Yhdistykseen liittyessään jäsen sitoutuu maksamaan vaalikokouksen vahvistamat liittymis- ja jäsenmaksut.

5. § Eläkkeelle siirtyvä tai jäsenyyteen pääsemisen ehtona olevasta tehtävästä eroava henkilö voi anomuksesta johtokunnan päätöksellä säilyttää jäsenyytensä.

Johtokunta voi erottaa jäsenen, joka toimii vastoin säännöissä määriteltyä tarkoitusta tai joka on esiintynyt ammatin arvoa alentavasti. Erottamispäätös on viipymättä saatettava asianomaisen tiedoksi. Erotetulla on oikeus vedota päätöksestä seuraavaan yhdistyksen kokoukseen, jättämällä valituskirjelmän johtokunnalle 30 päivän kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan. Jäsen, joka kahden vuoden ajan on laiminlyönyt jäsenmaksuvelvollisuutensa, katsotaan johtokunnan päätöksellä erotetuksi yhdistyksestä eikä erottamisesta tässä tapauksessa ole valittamisoikeutta.

6. § Yhdistyksen hallituksena toimii vaalikokouksessa vuodeksi kerrallaan valittava johtokunta.

Johtokuntaan kuuluvat puheenjohtaja sekä kuusi jäsentä.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan muita mahdollisia toimihenkilöitä. Rahastonhoitaja ja sihteeri voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta. Johtokunta voi asettaa avukseen erityisiä tehtäviä varten jäsentensä keskuudesta työryhmiä tai valiokuntia.

Puheenjohtaja edustaa yhdistystä johtokunnan toimeksiannon mukaan, johtaa asioiden käsittelyä johtokunnan kokouksissa ja valvoo tehtyjen päätösten toteuttamista.

Puheenjohtajan ollessa estyneenä tämän tehtäviä hoitaa varapuheenjohtaja.

Yhdistyksen sihteeri pitää pöytäkirjaa kokouksissa, hoitaa kirjeenvaihdon ja jäsenluettelon sekä laatii vuosikertomuksen.

Rahastonhoitaja hoitaa kassa- ja tiliasiat kirjanpitoineen, perii liittymis- ja jäsenmaksut sekä laatii tilikertomuksen.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa, juoksevissa asioissa sihteeri yksin.

Jos johtokunnan jäsen eroaa tai muuten tulee pysyvästi estyneeksi toimintavuoden aikana, on hänen tilalleen valittava uusi jäsen ensimmäisessä eroamisen jälkeen pidettävässä yhdistyksen kokouksessa.

7. § Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Se on päätösvaltainen neljän jäsenen läsnäollessa. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

8. § Yhdistys kokoontuu johtokunnan kutsusta, joka lähetetään kirjeitse tai sähköpostilla vähintään 7 vuorokautta ennen ylimääräistä kokousta ja vähintään 14 vuorokautta ennen vaali- ja vuosikokousta.

Johtokunnan on kutsuttava yhdistyksen ylimääräinen kokous koolle, jos vähintään 1/10 jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii esittämänsä asian käsittelyä varten. Tällainen kokous on kutsuttava koolle 30 päivän kuluessa vaatimuksen jättämisestä puheenjohtajalle.

Yhdistyksen kokouksessa asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä ellei säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Vaalit toimitetaan avoimesti ellei joku kokouksessa läsnäoleva yhdistyksen jäsen vaadi vaaleja toimitettavaksi suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

Vuosikokouksessa käsiteltäväksi tarkoitetuista asioista on jäsenen tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys ennen edellisen kalenterivuoden päättymistä.

9. § Vaalikokouksessa, joka pidetään loka-marraskuussa käsitellään seuraavat asiat:

1. valitaan kokouksen toimihenkilöt ja pöytäkirjantarkastajat

2. valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja muut johtokunnan jäsenet seuraavaksi toimintakaudeksi sekä kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet

3. päätetään liittymis- ja jäsenmaksuista

4. päätetään seuraavan vuoden toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta

5. käsitellään muut esityslistalle merkityt asiat.

Vuosikokouksessa, joka pidetään maaliskuun loppuun mennessä käsitellään seuraavat asiat:

1. valitaan kokouksen toimihenkilöt ja pöytäkirjantarkastajat

2. käsitellään edellisen vuoden tuloslaskelma ja tase sekä tilintarkastuskertomus

3. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle

4. käsitellään muut esityslistalle merkityt asiat.

Yhdistyksen talous

10. § Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit on jätettävä tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien on palautettava tilit lausuntoineen johtokunnalle viimeistään kolme päivää ennen vuosikokousta.

11. § Yhdistys on oikeutettu vastaanottamaan testamentteja, avustuksia ja lahjoituksia. Tulot on käytettävä yhdistyksen tarkoitusperien mukaiseen toimintaan.

Sääntöjen muutos ja yhdistyksen purkautuminen

12. § Ehdotus yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on tehtävä kirjallisesti johtokunnalle, joka esittää sen lausuntoineen yhdistyksen kokoukselle. Sääntöjen muutosta koskeva ehdotus on pantava pöydälle seuraavaan aikaisintaan kahden viikon kuluttua pidettävään kokoukseen. Muutoksen hyväksymisen tällöin tarvitaan vähintään 2/3 ääntenenemmistö.

13. § Ehdotus yhdistyksen purkamiseksi voidaan ottaa esille ainoastaan vuosikokouksessa ja jos se siellä hyväksytään, on ehdotus otettava uudelleen esille aikaisintaan kaksi viikkoa edellisen kokouksen jälkeen koolle kutsutussa ylimääräisessä kokouksessa. Ehdotuksen katsotaan tulleen hyväksytyksi, jos vähintään ¾ äänestyksessä annetuista äänistä sitä tässä kokouksessa kannattaa.

Jos yhdistys päättää purkautua tai se lakkautetaan luovutetaan sen jäljelle jääneet varat Suomen Aikakauslehdentoimittajain Liitolle käytettäväksi lehtimiesten koulutukseen.

14. § Muutoin noudatetaan, mitä yhdistyslaissa on säädetty.