Aikakauslehtien Päätoimittajat ry:n säännöt

Aikakauslehtien Päätoimittajat ry:n säännöt
Yleiset määräykset
1. § Yhdistyksen nimi on Aikakauslehtien päätoimittajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki.
2. § Yhdistyksen tarkoituksena on toimia aikakauslehtien johtavien toimittajien ammatillisten asioiden edistämiseksi, edistää jäsenten yhteydenpitoa valtiovaltaan sekä talous- ja kulttuurielämän edustajiin sekä aikakauslehtien yleisen arvostuksen lisääminen.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, keskustelu- ja kurssitilaisuuksia sekä antaa lausuntoja, tekee esityksiä ja harjoittaa julkaisutoimintaa ja edistää muillakin vastaavanlaisin tavoin jäsentensä yhteisiä ja yleisiä etuja. Yhdistys on puolueeton.
Yhdistyksen jäsenet
3. § Yhdistyksen jäseniksi voi johtokunta hyväksyä aikakauslehden päätoimittajan, toimituspäällikön tai vastaavassa asemassa olevan journalistista esimiestyötä tekevän henkilön. Jäseneksi voidaan myös hyväksyä edellä mainituissa tehtävissä erityisen ansioitunut journalisti.
Aikakauslehti on julkaisu, joka ilmestyy säännöllisesti. Sen kussakin numerossa on useita artikkeleita tai toimituksellista aineistoa. Sen pääasiallinen sisältö ei ole liikealan tiedonantoja, hinnastoja, ilmoituksia eikä mainontaa. Aikakauslehti voi olla painotuote tai verkkojulkaisu.
Jäseneksi hyväksymisestä on päätettävä johtokunnan kokouksessa yksimielisesti. Muussa tapauksessa asian ratkaisee johtokunnan esityksestä yhdistyksen kokous.
4. § Yhdistykseen liittyessään jäsen sitoutuu maksamaan vaalikokouksen vahvistamat liittymis- ja jäsenmaksut.
5. § Jäsenyyteen pääsemisen ehtona olevasta tehtävästä eroava henkilö voi anomuksesta johtokunnan päätöksellä säilyttää jäsenyytensä. Eläkkeelle jäävä voi ilmoituksella siirtyä seniorijäseneksi.
Johtokunta voi erottaa jäsenen, joka toimii vastoin säännöissä määriteltyä tarkoitusta tai joka on esiintynyt ammatin arvoa alentavasti. Erottamispäätös on viipymättä saatettava asianomaisen tiedoksi. Erotetulla on oikeus vedota päätöksestä seuraavaan yhdistyksen kokoukseen, jättämällä valituskirjelmän johtokunnalle 30 päivän kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan. Jäsen, joka on vuoden ajan, maksukehotuksesta huolimatta laiminlyönyt jäsenmaksuvelvollisuutensa, katsotaan erotetuksi.
6. § Yhdistyksen hallituksena toimii vaalikokouksessa vuodeksi kerrallaan valittava johtokunta.
Johtokuntaan kuuluvat puheenjohtaja sekä kuusi jäsentä.
Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan muita mahdollisia toimihenkilöitä. Johtokunnan sihteerin tehtäviä hoitaa yhdistyksen pääsihteeri. Johtokunta voi asettaa avukseen erityisiä tehtäviä varten jäsentensä keskuudesta työryhmiä tai valiokuntia.
Puheenjohtaja edustaa yhdistystä johtokunnan toimeksiannon mukaan, johtaa asioiden käsittelyä johtokunnan kokouksissa ja valvoo tehtyjen päätösten toteuttamista.
Puheenjohtajan ollessa estyneenä tämän tehtäviä hoitaa varapuheenjohtaja.
Yhdistyksen pääsihteeri pitää pöytäkirjaa kokouksissa, hoitaa käytännön toimintaan liittyvät asiat, laatii vuosikertomuksen, toimintasuunnitelman ja talousarvion yhteistyössä puheenjohtajan kanssa, perii liittymis- ja jäsenmaksut sekä toimii kirjanpidon yhteyshenkilönä. Pääsihteerin tehtävät on määritelty tarkemmin työsopimuksessa.
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai pääsihteeri yksin.
Jos johtokunnan jäsen eroaa tai muuten tulee pysyvästi estyneeksi toimintavuoden aikana, on hänen tilalleen valittava uusi jäsen ensimmäisessä eroamisen jälkeen pidettävässä yhdistyksen kokouksessa.
7. § Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Se on päätösvaltainen neljän jäsenen läsnäollessa. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.
8. § Yhdistys kokoontuu johtokunnan kutsusta, joka lähetetään kirjeitse tai sähköpostilla vähintään 7 vuorokautta ennen ylimääräistä kokousta ja vähintään 14 vuorokautta ennen vaali- ja vuosikokousta.
Johtokunnan on kutsuttava yhdistyksen ylimääräinen kokous koolle, jos vähintään 1/10 jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii esittämänsä asian käsittelyä varten. Tällainen kokous on kutsuttava koolle 30 päivän kuluessa vaatimuksen jättämisestä puheenjohtajalle.
Yhdistyksen kokouksessa asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä ellei säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Vaalit toimitetaan avoimesti ellei joku kokouksessa läsnä oleva yhdistyksen jäsen vaadi vaaleja toimitettavaksi suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.
Vuosikokouksessa käsiteltäväksi tarkoitetuista asioista on jäsenen tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys ennen edellisen kalenterivuoden päättymistä.
9. § Vaalikokouksessa, joka pidetään loka-marraskuussa käsitellään seuraavat asiat:
1. valitaan kokouksen toimihenkilöt ja pöytäkirjantarkastajat
2. valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja muut johtokunnan jäsenet seuraavaksi toimintakaudeksi sekä yksi tilintarkastaja ja yksi toiminnantarkastaja ja kummallekin yksi varahenkilö.
3. päätetään liittymis- ja jäsenmaksuista
4. päätetään seuraavan vuoden toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta
5. käsitellään muut esityslistalle merkityt asiat
Vuosikokouksessa, joka pidetään maaliskuun loppuun mennessä käsitellään seuraavat asiat:
1. valitaan kokouksen toimihenkilöt ja pöytäkirjantarkastajat
2. käsitellään edellisen vuoden tuloslaskelma ja tase sekä tilintarkastuskertomus
3. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle
4. käsitellään muut esityslistalle merkityt asiat
Yhdistyksen talous
10. § Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilit on jätettävä tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien on palautettava tilit lausuntoineen johtokunnalle viimeistään kolme päivää ennen vuosikokousta.
11. § Yhdistys on oikeutettu vastaanottamaan testamentteja, avustuksia ja lahjoituksia. Tulot on käytettävä yhdistyksen tarkoitusperien mukaiseen toimintaan.
Sääntöjen muutos ja yhdistyksen purkautuminen
12. § Ehdotus yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on tehtävä kirjallisesti johtokunnalle, joka esittää sen lausuntoineen yhdistyksen kokoukselle. Sääntöjen muutosta koskeva ehdotus on pantava pöydälle seuraavaan aikaisintaan kahden viikon kuluttua pidettävään kokoukseen. Muutoksen hyväksymisen tällöin tarvitaan vähintään 2/3 äänten enemmistö.
13. § Ehdotus yhdistyksen purkamiseksi voidaan ottaa esille ainoastaan vuosikokouksessa ja jos se siellä hyväksytään, on ehdotus otettava uudelleen esille aikaisintaan kaksi viikkoa edellisen kokouksen jälkeen koolle kutsutussa ylimääräisessä kokouksessa. Ehdotuksen katsotaan tulleen hyväksytyksi, jos vähintään ¾ äänestyksessä annetuista äänistä sitä tässä kokouksessa kannattaa.
Jos yhdistys päättää purkautua tai se lakkautetaan luovutetaan sen jäljelle jääneet varat Aikakausmedia ry:lle käytettäväksi aikakauslehtien toimittajien koulutukseen. Tällaisessa tilanteessa sovitaan myös Kopiosto ry:n kanssa mahdollisesta kopiostokorvauksien palautuksesta.
14. § Muutoin noudatetaan, mitä yhdistyslaissa on säädetty.